Zakon o socialnem podjetništvu (orig. ZsocP) (uradni list RS 20/2011), ki je bil z podporo vseh parlamentarnih strank sprejet leta 2011, definira:

  • Splošni pogoji: Socialno podjetništvo in njegove cilje, načela in zahteve socialnega podjetništva, področja in aktivnosti socialnega podjetništva, posebni pogoji zaposlovanja, pristojnost na področju socialnega podjetništva.
  • Socialno podjetje: definicija socialnega podjetja, njegove omejitve, združenja socialnih podjetij, pravilo o nedobičkonosnosti, izjava o socialnem podjetju, odgovornosti in obveznosti, prijava za socialno podjetje, registracija socialnega podjetja, uporaba direktiv, obveznosti organov nadzora, dostop do položaja socialnega podjetja, poročanje, prepoved delovanja in prekinitev delovanja, nadzor delovanja in podzakonski akti.
  • Posebni pogoji delovanja: računovodstvo, članska pravila, sodelovanje zaposlenih, prostovoljcev in ostalih uporabnikov, delo v socialnem podjetju, deljenje dobička in viška prihodka, spremembe statusa, likvidacija socialnega podjetja.
  • Okoljska podpora: razvojni načrt socialnega podjetništva, implementacija smernic na področju socialnega podjetništva, občinska pristojnost, spodbujanje socialnega podjetništva, zagotovitev sredstev, finančna podpora, upravičenost.
  • Posebna spodbuda za socialno podjetništvo: posebne spodbude zaposlovanja ( skupine z posebnimi potrebami in ostale ranljive skupine), ostale posebne spodbude.
  • Dokazi: dokazljivost socialnih podjetij.
  • Nadzor: nadzorovanje, telesa ki nadzorujejo prekrške.
  • Prekrškovne določbe.
  • Prehodne in končne določbe.

Ministrstvo pristojno za njegovo izvajanje je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vodi evidenco socialnih podjetij (register) in organizira različne predstavitve in debate o socialnem podjetništvu za različne ciljne skupine. Odbor socialnega podjetništva, je bil ustanovljen kot vladni organ. Odgovoren je za snovanje politike na tem področju, sestavljajo ga predstavniki vseh ministrstev, razen zunanjega, ter 2 predstavnika socialnega podjetništva (1 predstavnik socialnih partnerjev in 1 izvedenec). Še en zakon, ki je zelo pomemben za razvoj socialnega podjetništva, je zakon o podpornem okolju za podjetništvo (uradni list, 102/2007, sprememba 57/2012 in 82/2013).

Zakon o socialnem podjetništvu definira 2 tipa podjetij: tip A, za katerega je značilno izvajanje aktivnosti opredeljenih s strani pravilnika o določitvah dejavnosti socialnega podjetništva ter tip B, ki izvaja delovno integracijo (zaposlovanje ljudi iz ranljivih skupin). Za ranljive skupine ljudi (ciljne skupine za zaposlovanje v socialnih podjetjih) so označeni naslednji: invalidne osebe, osebe ki so zaradi fizičnih ali mentalnih ovir težko zaposljive, dolgoročno brezposelni (več kot 24 mesecev), prvi iskalci zaposlitve, osebe stare več kot 55 let, osebe romskega porekla, mladi z nedokončano izobrazbo, bivši kaznjenci eno leto po preteku služenja zaporne kazni, osebe z statusom begunca vključene v programe integracije, osebe ki so zaradi zlorabe alkohola in drugih substanc vključene v programe rehabilitacije ali 2 leti po končanem programu ter brezdomne osebe.

Izkušnje na tem področju kažejo, da v Sloveniji zakonodaja o socialnem podjetništvu ni nujno vzpodbuda za ustanovitev in razvoj socialnega podjetništva. Še več, v primeru pretiranega nadzora, bi to lahko celo oviralo razvoj socialnih podjetij. Več o vzpodbudnih primerih v Sloveniji tukaj:

ZDRUŽENJE EPEKA so.p.

ZDRUŽENJE EPEKA so.p. je znanstveno raziskovalno združenje umetniških, kulturnih in izobraževalnih programov ter tehnologije EPEKA. So multidisciplinarna organizacija, aktivna na področju kulture, umetnosti, izobrazbe, mladinskega dela, ekologije razvoja in socialnega podjetništva. Delujejo na lokalni, narodni in mednarodni ravni in imajo veje združenja v Turškem Sinopu, Avstrijskem Grazu, Češkemu Breclavu in Armenskem Yerevanu. Osnovali so prvo romsko restavracijo Romani Kafenava v Evropi, ki deluje po principu socialnega podjetja. Ustanovljena z namenom sodelovanja v Maribor- prestolnica kulture 2012, so predlagali kandidaturo za Maribor 2013- evropska prestolnica mladih ter Maribor 2020 – Evropska prestolnica romov, ki je trenutno v postopku kandidature.


Zavod Carnus, so. p.

Poslanstvo inštituta  Carnus so.p., je ohranjanje narave in s tem ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest. Ustanovljen je bil z namenom novih rešitev ter spodbujanja družbene solidarnosti z inovativnimi pristopi. Njihove glavne aktivnosti so ohranjanje narave, spodbujanje ponovne uporabe že uporabljenih premetov ter informiranje javnosti o reciklaži ter ponovni uporabi odpadkov.


Center ponovne uporabe d.o.o.

Cilj CPU je spodbujanje zaposljivosti ljudi s posebnimi potrebami ter njihove integracije na trg dela ter  iskanje inovativnih idej za reševanje trenutnih družbenih izzivov ter pomoč sočloveku. Osnovni strateški cilj CPU je produkcija inovativnih izdelkov in istočasno izboljšanje udeležbe ljudi s posebnimi potrebami na trgu dela. Cilj je zagotoviti zaposlitev ne glede na specifične težave in okoliščine (ekonomske, politične, socialne ali zdravstvene narave) ljudi in reševanja izzivov sodobnega potrošništva.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.