Socialna ekonomija in socialno podjetništvo se v Bolgariji redno izvajata že zadnjih par let. Razlog leži v njihovem potencialu iskanja rešitev za družbene problematike, ustvarjanja trajnostnih zaposlitev, olajševanju vključevanja v družbo in delo ter boju proti revščini in socialni izključenosti.

V Bolgarskih pravnih okvirjih  enotna definicija socialnega podjetništva ne obstaja. Pravila, ki uravnavajo njihov status in aktivnosti pogosto niso zadosti jasna. Kljub pomankanju normativne definicije, praktični vidik prikazuje, da organizacije ki izvajajo socialno obliko podjetništva obstajajo in se kot socialna podjetja tudi predstavljajo.

Nacionalni socialni ekonomski koncept definira socialno podjetje takole:

  • Socialno podjetje je lahko zadruga, podjetje ali organizacija, registrirana pred državnim zakonom, katere poslovanje cilja na socialni in humanitarni učinek in ki vlaga svoj dobiček v socialne namene in nazaj v skupnost;
  • Socialno podjetje je posel z vodilnimi socialnimi cilji, katerih presežek je ponovno vložen nazaj v skupnost;
  • Socialni podjetnik je oseba, ki mobilizira vire in uporablja priložnosti, da zadovolji obstoječe socialne potrebe in ustvarja močne in trajnostno naravnane organizacije, ki prerastejo v socialna podjetja;
  • Socialno podjetništvo je posel, ki razvija, financira in izvaja rešitve za socialne, kulturne in okoljske vzroke in katerega glavni cilj so ljudje in njihove potrebe.

Osnovne  pravne oblike socialnih podjetij v Bolgariji so:

  • Neprofitne organizacije, ki lahko neposredno izvajajo svoje poslovne aktivnosti;
  • Zadruge, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami in ostali tipi zadrug, ki nudijo socialne storitve ali dobrine ljudem, ki spadajo pod ranljive/marginalizirane skupine: prikrajšani ali socialno izolirani ljudje.

Socialna podjetja imajo možnost postati obetajoč partner, tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju, kar se tiče reševanja perečih socialnih problemov. Takšno partnerstvo je spodbujano, vendar se mora trenutna zakonodaja spremeniti in natančneje opredeliti, z namenom da se ustvari bolj koristno ekonomsko okolje za socialno podjetništvo. Bolgarija je začela z izvajanjem številnih strateških okvirov z namenom spodbujanja socialnega podjetništva na nacionalni ravni:

  • Nacionalni Socialni Ekonomski Koncept (2011) je glavni strateški dokument, ki na splošno določa okvire smernic delovanja socialnega podjetništva in socialne ekonomije.
  • Narodna Mladinska Strategija 2010-2020, odobrena s strani ministrskega zbora, navaja pripravljenost Bolgarije do izboljšanja ekonomske aktivnosti ter kariernega razvoja mladih in vzpodbujanje socialnega podjetništva med njimi.
  • Narodna strategija zmanjševanja revščine in vzpodbujanja aocialne vključenosti 2020, katere prioriteta je zagotoviti zaposlitvene priložnosti in porast dohodka skozi aktivno udeležbo državljanov na trgu dela. Med glavnimi predlaganimi ukrepi je vzpodbujanje podjetništva, še posebej pobud socialnega podjetništva.
  • Strategija zaposlovanja ljudi s posebnimi potrebami 2011-2020, ki cilja na zagotavljanje priložnosti ljudem s posebnimi potrebami, ki so delovno sposobni, da učinkovito uveljavijo svoje pravice do kariernega razvoja, pravico do kvalitetnejšega življenja ter popolne socialne vključenosti v družbo.

Kljub vsemu vloženemu trudu, še vedno ostaja potreba po bolj celoviti in osredotočeni nacionalni politiki sprejemanja socialnih podjetij kot orodja za socialno in delovno vključenost. Kljub temu, se socialna ekonomija v družbi v kateri deluje izboljšuje. Tukaj je samo nekaj uspešnih primerov:

NadEzhko Social Bakeries

NadEzhko bakeries, pekarne razvite pod okriljem podjetja NadEzhko, so del organizacije Bread Houses Network in ponujajo inovativno mešanico interaktivne ekološke pekarne in družbenega centra, kjer se ljudje različnih ozadij, socialno izključeni ljudje in ljudje s posebnimi potrebami družijo in posvečajo peki. Podjetje se ukvarja s prodajo visoko kvalitetnega kruha in pekovskih izdelkov kot nudenjem unikatnih storitev (Bread building team building, Gledališče drobtinica, Bread in the Dark/BIND – delavnica, ki jo vodijo slabovidne osebe). 10 različnih metod priprave kruha, ki jih podjetje izvaja, vsaka s svojo umetniško obliko, je uradno  mednarodno priznana kot nova vrsta umetniške terapije »Bread Therapy«. Pekarne NadEzhko so bile zasnovane kot socialna franšiza, s pekarnami, ki služijo kot družbeni, socialni in intergracijski center. Cilj teh pekarn je, da izobrazijo in zaposlijo ljudi z nizkimi življenskimi prihodki in ljudi z različnimi posebnimi potrebami, ki imajo potencial za razvitje dobrih socialnih veščin in zagotoviti pomoč pri izvedbi pekovskih delavnic.


Samaritans Association

Združenje Samaritans Association je bilo ustanovljeno leta 1998, z glavnim ciljem integracije prikrajšanih otrok, mladine in družin iz mesta Stara Zagora. Do leta 2007 je združenje uspešno izvedlo več kot 35 projektov in javnih pobud za podporo ranljivih družin in otrok. Združenje upravlja s centrom za socialno in izobraževalno podporo ranljivih skupin otrok, kriznim centrom “Samaritan House” in kompleksom za izvajanje socialnih storitev. Med aktivnosti socialnega podjetja se štejeta proizvodnja in oglaševanje izdelkov in opreme za čebelarstvo, ki je pričelo s poslovanjem leta 2003. Glavni namen ustanovitve je bil razvoj ekonomskih priložnosti in veščin podjetja, da bi ustvarili prihodek od prodaje medu, opreme za čebelarstvo in čebelarske tehnologije, ter s tem zagotovili nadaljnjo financiranje socialnih storitev ki jih podjetje izvaja.


Synergia Foundation

The Synergia Foundation je bila ustanovljena leta 2015. Je javno koristna nevladna organizacija, njen namen je izboljšati kakovost življenja slabovidnim ljudem z uspešno izvedbo praks socialnega podjetništva in vzpostaviti uspešen dialog med državljani, podjetji, državo in sektorjem nevladnih organizacij. Ustanova se ukvarja tudi z umetniškim dostopom in socialno inovacijo. Izpeljani projekti združujejo prizadevanja nevladnega sektorja in podjetij v izvedbi skupnih družbeno koristnih aktivnosti. Z ustanovo, tako zaposleni kot prostovoljci, sodelujejo tudi slabovidni ljudje.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.