Kompetenčni okviri vsebujejo opise obsega znanja, veščin in kompetenc vsakega mentorja, ki posreduje znanje in storitve preko platforme, kot tudi znanja, veščine in kompetence mentorirancev, ki jih koristijo ter razvijajo naprej.

Ti okviri so sestavljeni iz:

  • Besedišča in principov Evropskega kvalifikacijskega okvira
  • Preteklih raziskav o mentorstvu in odnosih med mentorji in mentoriranci
  • Ciljnih skupin iz vseh partnerskih držav, s potencialnimi mentorji in mentoriranci obstoječe platforme.

Dejstvo je, da lahko pride do razlik v osvajanju in obvladovanju sledečih znanj, veščin in kompetenc. Pomembno je tudi vzeti na znanje, da se vse naštete lastnosti razvijajo med mentorskim procesom pri obeh straneh. Več informacij o tej temi, si lahko preberete v smernicah za mentorje in mentorirance.This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.