Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναπτύσσονται συνεχώς στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια.  Αυτό οφείλεται στην ικανότητά τους να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, να δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας, να διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή  ενσωμάτωση, να καταπολεμήσουν την φτώχεια και τον αποκλεισμό.  Στο Βουλγαρικό νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης.  Οι κανόνες που ρυθμίζουν το καθεστώς και τις δραστηριότητες τους δεν διευκρινίζονται με συνέπεια.  Παρά την έλλειψη κανονιστικού ορισμού, η πρακτική στη Βουλγαρία δείχνει πως αναπτύσσουν κοινωνική επιχειρηματικότητα και ανθρωπιστικνικak;oloyuew drasthυπάρχουν οργανώσεις που αναπτύσσουν κοινωνική επιχειρηματικότητα και δηλώνουν ότι είναι κοινωνικές επιχειρήσεις.  Η έννοια της εθνικής κοινωνικής οικονομίας παρέχει τους ακόλουθους ορισμούς που σχετίζονται με την κοινωνική επιχείρηση:

  • Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και οργανισμοί δεόντως εγγεγραμμένοι στο εθνικό δίκαιο, οι επιχειρήσεις των οποίων στοχεύουν σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές συνέπειες και οι οποίες επανεπενδύουν τα κέρδη τους για κοινωνικούς σκοπούς υπέρ της κοινότητας.
  • Η κοινωνική επιχείρηση είναι μία επιχείρηση με πρωταρχικούς κοινωνικούς στόχους, των οποίων το πλεόνασμα επανεπενδύαεται στην ίδια την επιχείρηση ή στην κοινότητα.
  • Ο κοινωνικός επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που δημιουργεί ευκαιρίες και χρησιμοποιεί πόρους για την κάλυψη των υφιστάμενων κοινωνικών αναγκών και βιώσιμους οργανισμούς που δημιουργούνται ως κοινωνικές επιχειρήσεις.
  • Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια επιχείρηση που αναπτύσσει, χρηματοδοτεί και υλοποιεί λύσεις σε κοινωνικά, πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά αίτια, έτσι ώστε η κύρια προτεραιότητα να είναι ο λαός και οι ανάγκες του.

Η πρακτική δείχνει ότι οι βασικές νομικές μορφές των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία είναι:

  • Μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί που μπορούν να ασκούν άμεσα επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτή η οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να καθορίσει μια ΜΚΟ ως κοινωνική επιχείρηση, αν στοχεύει σε ένα κοινωνικό στόχο: αγαθά προς ευάλωτους
  • Συνεταιρισμοί ατόμων με αναπηρίες και άλλα είδη οργανώσεων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή περιθωριοποιημένα άτομα, δηλαδή περιθωριοποιημένα και μειονεκτούντα άτομα

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα να γίνουν ελπιδοφόροι συνεργάτες των αρχών τόσο σε εθνικό όσο σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών θεμάτων.  Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, αλλά για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.  Η Βουλγαρία έχει ξεκινήσει αρκετά στρατηγικά πλαίσια προκειμένου να προωθήσει πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο:

(1) Η Έννοια της Εθνικής Κοινωνικής Οικονομίας (2011) είναι το βασικό στρατηγικό έγγραφο που θέτει το πλαίσιο πολιτικής σε σχυμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουίιιστικνικak;oloyuew drasthέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία ευρύτερα.

(2) Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 2010-2020, που εγκρίθηκε από το συμβούλιο των υπουργών, αναφέρει ότι η Βουλγαρία πρέπει να βελτιώσει την οικονομική δραστηριότητα και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων και να προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ τους.

(3) Εθνική Στρατηγική για τη μείωση της φτώχειας και της προώθησης της κοινωνικής υμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουίιιστικνικak;oloyuew drasthένταξης 2020, η προτεραιότητα της οποίας είναι η παροχή ευκαιριών απασχόλησης και αύξησης του εισοδήματος μέσω της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην αγορά εργασίας.  Μεταξύ βασικών προτεινόμενων μέτρων είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

(4) Στρατηγική για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες, η οποία στοχεύει στην παροχή ευκαιριών στα άτομα με αναπηρίες σε ηλικία εργασίας, να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμα τους, στην ελεύθερη επιλογή σταδιοδρομίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και στην πλήρη ένταξη στη δημόσια ζωή.

Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και επικεντρωμένη εθνική πολιτική για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων ως εργαλείων για την κοινωνική ένταξη, και τον τρόπο βελτίωσης της ίδιας της ένταξης.  Εντούτοις, η κοινωνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να βελτιώνεται, καθώς και στην ίδια στην ίδια την κοινωνία που εργάζεται, και τα αποτελέσματα μπορούν να φανούν στα ακόλουθα επιτυχημένα παραδείγματα:

NadEzhko Social Bakeries

Τα αρτοποιεία NadEzhko, που αναπτύχθηκαν με την εταιρεία NadEzhko, είναι μέλος του Bread House Network, και προσφέρουν ένα καινοτομικό συνδυασμό: αυτού του βιολογικού αρτοποιείου με αλληλεπιδραστικό τρόπο λειτουργίας, και ένα καινοτομικό κέντρο όπου οι άνθρωποι όλων των κοινωνικών κλάδων, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, και άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται τακτικά για να ζυμώσουν και να φουρνίσουν.

Η εταιρεία πωλάει τόσο ψωμιά όσο και άλλα μπουτίκ αρτοσκευάσματα και μοναδικές υπηρεσίες, (κτίριο ομάδας ψωμιού, εκδηλώσεις Theatre of Crumbs, Ψωμί στο Σκοτάδι με επικεφαλής άτομα με προβλήματα όρασης).  Οι 10 μοναδικές μέθοδοι παρασκευής ψωμιού με ποικίλες μορφές τέχνης αποδεικνύονται διεθνώς ως μια νέα μορφή θεραπείας τέχνης “bread therapy”. Τα αρτοποιεία NadEzhko σχεδιάστηκαν ως ένα κοινωνικό franchise, και λειτουργούν επίσης ως κέντρα τοπικής κοινωνίας και κοινωνικής ένταξης.  Τα αρτοποιεία NadEzhko έχουν ως αποστολή να εκπαιδεύσουν και να απασχολούν ως αρτοποιούς ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα και ορφανά, καθώς και ανθρώπους με διαφορετικές ειδικές ανάγκες και δυνατότητες ανάπτυξης καλών κοινωνικών δεξιοτήτων, για να βοηθήσουν τους κοινοτικούς συνεργάτες στις συλλογικές εκδηλώσεις ψωμιού.


Samaritans Association

Ο σύλλογος Samaritans ιδρύθηκε το 1998 με κύριο σκοπό να εργαστεί για την πλήρη ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων (παιδιών, νεαρών ατόμων, και οικογενειών) της κοινότητας Stara Zagora.  Μέχρι το 2007 ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει περισσότερο από 35 έργα και πρωτοβουλίες δημόσιας σημασίας για την υποστήριξη ευάλωτων παιδιών και οικογενειών.  Ο σύλλογος διαθέτει κέντρο κοινωνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες παιδιών, κέντρο κρίσης Samaritan House, και συγκρότημα κοινωνικών υπηρεσιών.  Η δράση της κοινωνικής επιχείρησης επικεντρώνεται στην παραγωγή και το εμπόριο προϊόντων μελισσοκομίας και εξοπλισμού, και την τεχνολογία μελισσοκομίας, και άρχισε να λειτουργεί από το 2003.  Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας της είναι να αναπτύξει οικονομικές ευκαιρίες και δεξιότητες του οργανισμού για τη δημιουργία εσόδων από την παραγωγή και εμπορία μελιού, άλλων νέων προϊόντων, εξοπλισμού μελισσοκομίας, και τεχνολογίας για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός.


Synergia Foundation

Το ίδρυμα Synergia ιδρύθηκε στις αρχές του 2015.  Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση δημοσίου συμφέροντος, έχει ως αποστολή να βελτιώσει την ευημερία των ατόμων με προβλήματα όρασης εφαρμόζοντας επιτυχημένες πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ενθαρρύνοντας το διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων, κρατικών, και ΜΚΟ.

Το ίδρυμα εργάζεται επίσης για την προσβασιμότητα στην τέχνη, καθώς και για την προώθηση της κουλτούρας κοινωνικής καινοτομία.

Τα σχέδια που ξεκίνησαν από τη Synergia ενώνουν τις προσπάθειες του τομέα των ΜΚΟ και των επιχειρήσεων για την υλοποίηση αμοιβαίων κοινωνικά υπεύθυνων ενεργειών. Το Ίδρυμα απασχολεί και έχει ως εθελοντές άτομα με προβλήματα όρασης.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.