Η κοινωνική επιχειρηματικότητα προκαλεί όλο και περισσότερο την παραδοσιακή ιδέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο για χάρη του κέρδους και οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο, ακόμη και αν από στατιστικής άποψης εξακολουθούν να αποτελούν μια εξειδικευμένη μορφή επιχείρησης.

 Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να είναι καινοτομία για πολλούς, όχι μόνο στα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και στην οικονομία.  Υπάρχουν πολλοί ορισμοί και ένα ευρεία γκάμα οργανωσιακών μορφών στον κόσμο.  Αυτό καθιστά δύσκολη την καθιέρωση διεθνών συγκρίσεων.  Ωστόσο, εδώ είναι μερικοί από τους πιο αποδεκτούς ορισμούς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας:

“Ο κοινωνικός επιχειρηματίας, ωστόσο, ούτε αναμένει ούτε επιδικώκει  να παράξει ουσιαστικό οικονομικό κέρδος για τους επενδυτές του -φιλανθρωπικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς-ως επί το πλείστο, ή για τον εαυτό του.  Ανταυτού, ο κοινωνικός επιχειρηματίας στοχεύει στη δημιουργία αξίας υπό μορφή μεγάλης κλίμακας, μετασχηματιστικού οφέλους που αποδίδεται είτε σε ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, ή στην κοινωνία γενικά.  Αντίθετα με την πρόταση επιχειρηματικής αξίας που προυποθέτει μια αγορά πρόθυμη να πληρώσει για την καινοτομία και μπορεί ακόμη και να προσφέρει σημαντική κερδοφορία για τους επενδυτές, η πρόταση αξίας του κοινωνικού επιχειρηματία στοχεύει σε έναν μειονεκτούντα πληθυσμό  που στερείται των οικονομικών μέσων ή της πολιτικής επιρροής για να επιτύχει μόνος του το μετασχηματιστικό όφελος.  Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ως ένας σκληρός και γρήγορος κανόνας αποφεύγουν τις κερδοσκοπικές προτάσεις.  Οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται από κοινωνικούς επιχειρηματίες, μπορούν να αποδώσουν έσοδα και να οργανωθούν είτε ως μη κερδοσκοπικές είτε ως κερδοσκοπικές. Αυτό που διαφοροποιεί την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η πρωτοκαθεδρία του κοινωνικού οφέλους όπως είπε ο καθηγητής Greg Dees του Πανεπιστημίου του Duke στηνεργασία του πάνω στον τομέα

 “Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι άνθρωποι που εντοπίζουν  πο υπάρχει η ευκαιρία να ικανοποιήσουν κάποια έντονη ανάγκη που το κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας δεν θα αντιμετωπίσει ή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και συγκεντρώνει τους απαραίτητους πόρους (συνήθως ανθρώπους, συχνά εθελοντές, χρήματα και εγκαταστάσεις) για να “κάνει τη διαφορά”

“Μια επιχείρηση είναι ένας φορέας στην κοινωνική οικονομία ο κύριος στόχος της οποίας είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο αντί να παράγεικέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους της. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με κερδοφόρο επιχειρηματικά και καινοτόμο τρόπο, και αξιοποιεί τα κέρδη του κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η επιχείρηση διοικείται με τρόπο διαφανή και υπεύθυνο και περιλαμβάνει κυρίως,τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, και τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τις εμπορικές του δραστηριότητες”

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους που είναι επωφελείς για την κοινότητα:

  • Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να καινοτομούν και να πειραματιστούν από τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, επειδή είναι συνήθως σχεδιασμένες για να καλύψουν ένα χάσμα στις υπάρχουσες υπηρεσίες που δεν μπορεί να καλυφθεί ή δεν θα καλυφθεί από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
  • Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν κοινωνικά αποκλεισμένους, προσφέροντας ευκαιρίες εθελοντισμού, κατάρτισης και απασχόλησης.
  • Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως δημιουργούνται για να διατηρούν και να επανεπενδύουν τα κέρδη στην τοπική οικονομία.

Σίγουρα θα δούμε περισσότερους κοινωνικούς επιχειρηματίες μελλοντικά στην Ευρώπη.  Όλο και περισσότερες πλατφόρμες και προγράμματα όπως το Euromentor έχουν αρχίσει να ενδυναμώνουν τους νέους να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις, βοηθώντας έτσι την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.  Για βιώσιμο αντίκτυπο στον τομέα αυτό, οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πραγματική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας της επιχειρηματικότητας στη χώρα τους, καθώς και στην ΕΕ συνολικά.

Κατανοώντας το που βρίσκεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα και προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες αυτού του συγκεκριμένου τύπου επιχείρησης, οι νέοι μπορούν να δημιουργήσουν την οικονομία του μέλλοντος.

Στα πιο κάτω tabs, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις χώρες των εταίρων, οπως επίσης και μερικά εμπνευσμένα παραδείγματα ήδη υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.