Στους παρακάτω πίνακες, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για Μέντορες και Συμβουλευόμενους, που έχουν αντληθεί από θεωρίες και συζητήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνουν κάποιες γενικές υποδείξεις για τα θέματα της διαδικασίας Συμβουλευτικής ΚαθοδήγησηΚαθοδήγησης, συμπεριλαμβανομένων μερικών συμβουλών επικοινωνίας, σημαντικών οροσήμων στη σχέση, καθώς και συμβουλές για την ενίσχυση τους.

Μπορείτε ελεύθερα να τις τυπώσετε και να εμπλουτίσετε τις ήδη υφιστάμενες γνώσεις σας!


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.