Το Πλαίσιο Ικανοτήτων περιλαμβάνει περιγραφές του πεδίου των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που κάθε Μέντορας παρέχει μέσω της Πλατφόρμας, καθώς και εκείνες που κάθε Συμβουλευόμενος που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα πρέπει να κατέχει και να αναπτύσσει συνεχώς.
Το Πλαίσιο βασίζεται στα εξής:
• τη διατύπωση και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
• προηγούμενες μελέτες σχετικά με την καθοδήγηση και τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ Μεντόρων και Συμβουλευόμενων
• ομάδες εστίασης που διεξάγονται σε όλες τις χώρες-εταίρους με δυνητικούς Μέντορες και Συμβουλευόμενους
Θεωρήστε ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά στην απόκτηση και τον έλεγχο των παρακάτω γνώσεων, και δεξιοτήτων. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε κατά νου ότι όλες οι απαριθμούμενες ιδιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Συμβουλευτικής ΚαθοδήγησηΚαθοδήγησης είναι και για τα δυο μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κοιτάξτε στις Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) για Μέντορες και Συμβουλευόμενους.This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.