Η Συμβουλευτική ΚαθοδήγησηΚαθοδήγηση, είναι μια μαθησιακή διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τηνοικοδόμηση αμοιβαία ωφέλιμων, ατομικών και αμοιβαίων σχέσεων, με επίκεντρο την επίτευξη τους μέσω του βασικού στοιχείου της συναισθηματική Καθοδήγησης.

Αυτή η διαδικασία μάθησης περιλαμβάνει τόσο τους Μέντορες όσο και τους Καθοδηγούμενους, που μεταφράζεται σε προσωπική ανάπτυξη για αυτούς με ποικίλους τρόπους. Μερικές φορές, οι Μέντορες και οι Καθοδηγούμενοι εργάζονται καλύτερα όταν εξετάζουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, και ικανότητες για να λειτουργούν ομαλά και ακόμα πιο ευνοϊκά και οι δυο πλευρές.

Στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων (Competences Framework), οι Μέντορες και οι Καθοδηγούμενοι μπορούν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, καθώς και που πρέπει να καθορίζουν τους στόχους τους.

Από την άλλη μεριά, οι Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) παρέχουν κάποια ευρύτερες συμβουλές τόσο για τους Μέντορες όσο και για τους Καθοδηγούμενους.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.