Παρακάτω, ο αντίκτυπος της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης περιγράφεται με δυο τρόπους: ως γενικός αντίκτυπος στις κοινωνίες και τις οικονομίες, και ως συγκεκριμένη επίδραση στους Μέντορες και τους Καθοδηγούμενους αντίστοιχα.

 


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.