Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση είναι γνωστή εδώ και αιώνες ως μια μορφή κατάρτισης, προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευθύνης και εκδήλωσης σεβασμού μεταξύ των Γενεών.  Σε ένα σύγχρονο κόσμο, η Συμβουλευτική Καθοδήγησηέχει αποκτήσει νέες έννοιες και η έννοια έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της, δίνοντας στους οργανισμούς και στα άτομα την ώθηση να επιδιώξουν την ανωτερότητα.

Αυτό το τμήμα επικεντρώνεται στη διαδικασία (process) Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, στην ιστορία της (history), στη σημαντική ορολογία (terminology), καθώς και την επίπτωση (impact) που έχει η Συμβουλευτική Καθοδήγηση σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα σε Μέντορες και Συμβουλευόμενους.

Στη δυναμική και ταχέως εξελισσόμενη εποχή που ζούμε, αναζητούμε μια ανθρώπινη σύνδεση για να ταιριάζει με την ταχύτητα και την ένταση του περιβάλλοντός μας.  Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση είναι συχνά ακριβώς αυτό που οι άνθρωποι χρειάζονται στη ζωή τους για να αισθάνονται ικανοποιημένοι, χρήσιμοι και να φτάσουν στον ορισμό της επιτυχίας.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.