Εδώ μπορείτε να βρείτε τον συνοπτικό αντίκτυπο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου MYNNOVA.

  • Η πλατφόρμα Euromentor αναπτύχθηκε στα αγγλικά και σε πέντε άλλες γλώσσες της ΕΕ: Βουλγάρικα, Γερμανικά, Ελληνικά, Ρουμάνικα και Σλοβένικα. Σε αυτήν μπορούν να έχουν πρόσβαση νέοι από όλη την Ευρώπη που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματητα
  • Το πρόγραμμα αύξησε την ευαισθητοποίηση και τις ικανότητες σχετικά με τα θέματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καθοδήγησης πολλών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των νέων που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, καθώς και στην κατηγορία νέων επαγγελματιών.
  • Οι ειδικοί σύμβουλοι νέων από οργανισμούς-συνεργάτες και το προσωπικό άλλων συνεργατών βελτίωσαν τις γνώσεις τους, την ευαισθητοποίηση και τις δεξιότητες τους, τόσο σε σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα όσο και με την διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους. Αυτό έχει επίσης ενισχύσει τα κίνητρα και τις δεξιότητες τους για να συμμετάσχουν σε διεθνείς συνεργασίες με άλλους συμβούλους νέων σε θέματα νεολαίας και σε άλλους οργανισμούς με πανομοιότυπα ενδιαφέροντα και σε άλλους σχετικούς τομείς.
  • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς παροχής κατάρτισης για τη νεολαία, πλατφόρμες επιχειρηματικότητας, κοινότητες συμβουλευτικής υποστήριξης) που έχουν εμπλακεί στις δραστηριότητες του σχεδίου, έχουν βελτιώσει την ευαισθητοποίηση τους όσον αφορά τις μεθοδολογικές πτυχές της διαδικτυακής παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε νέους που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία. Έχουν επίσης βελτιώσει την κατανόηση τους για τα οφέλη της διαδικτυακής συμβουλευτικής υποστήριξης, ως «επιταχυντή» για έξυπνες και φρέσκες επιχειρηματικές ιδέες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Οι συστάσεις πολιτικής της MYNNOVA βελτιώνουν τη κατανόηση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης αποτελεσματικών οικοσυστημάτων για κοινωνικές καινοτομίες. Το έργο προσφέρει στους νέους τεκμηριωμένες μεθόδους για την προώθηση, την ενίσχυση και την ενσωμάτωση της διαδικτυακής συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων.  Επιπλέον, το έργο προσφέρει μια λεπτομερή συνολική εικόνα των αναγκών των σημερινών και των μελλοντικών γενεών των νέων που ασχολούνται με την κοινωνική καινοτομία, καθώς και έμπνευση για το πώς αντιμετωπίσουν αυτές τις ανάγκες.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.