Η πλατφόρμα Euromentor είναι προϊόν του προγράμματος “Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Νέους που Ασχολούνται με την Κοινωνική Καινοτομία” (ΜΥΝΝΟVA), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. To ΜΥNNOVA, μέσω της συνεργασίας πέντε οργανισμών από πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, έχει σαν στόχο να καθιερώσει έναν μηχανισμό παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κοινωνική καινοτομία στις χώρες των εταίρων και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας τους ακόλουθους στόχους:

Μετά την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, η MYNNOVA σκοπέυει να συνεχίσει να στηρίζει νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες τόσο με τη διατήρηση μίας λειτουργικής και επικαιροποιημένης πλατφόρμας όσο και με την ενεργή παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.