• Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος, οι πέντε συνεργάτες του MYNNOVA, έχουν αναλάβει να εργαστούν για τις ακόλουθες δραστηριότητες:Ανάπτυξη της πλατφόρμας Euromentor στα αγγλικά και στις πέντε γλώσσες των συνεργατών. Η πλατφόρμα παρέχει μια ευέλικτη και ελευθέρα προσβάσιμη ευκαιρία για ποιοτική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα νεολαίας, άλλους επιχειρηματίες και έμπειρους επαγγελματίες, που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν το χρόνο και τις γνώσεις τους.  Μπορείτε να βρείτε όλες τις παραπάνω γλώσσες στο bar ή κάντε κλικ στις ακόλουθες σημαίες:   

• Δημιουργία κοινωνικών μέσων για το πρόγραμμα MYNNOVA και την πλατφόρμα Euromentor. Η συνεργασία έχει ήδη δημιουργήσει σελίδες στα κοινωνικά μέσα Facebook, Twitter και LinkedIn. Εξετάζει επίσης τη δημιουργία σελίδων και σε άλλα κοινωνικά μέσακατάλληλα για την προσέγγιση νέων κοινωνικών επιχειρηματών και θα σας ενημερώνουν για κάθε νέο μέσο επικοινωνίας.

• Συμμετοχή επίσης σε εκδηλώσεις προωθώντας τις δραστηριότητες του έργου. Όλοι οι συνεργάτες βρίσκουν κατάλληλες εκδηλώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για να συμμετάσχουν, προωθώντας την πλατφόρμα Euromentor και προσεγγίζοντας νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες που θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της. Για νέα σχετικά με τη συμμετοχή και τα μελλοντικά γεγονότα, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα μας Νέα και Εκδηλώσεις (News and Events).

• Διοργάνωση ομάδας εστίασης με τους ενδιαφερόμενους (stakeholders). Οι συνεργάτες έχουν έρθει σε επαφή με νέους από όλες τις χώρες-εταίρους για ανατροφοδότηση σε δυο διαφορετικά θέματα: τις ικανότητες των μεντόρων και των συμβουλευμένων στο πλαίσιο των ικανοτήτων.

• Οργάνωση κοινής κατάρτισης προσωπικού. Η κατάρτιση περιελάβανε πέντε οργανισμούς εταίρους εργαζομένων, εκπαιδευμένους να παρέχουν διαδικτυακή λήψη συμβουλών χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Euromentor. Το κύριο κίνητρο της Κοινής Εκπαίδευσης Προσωπικού ήταν η εξασφάλιση εναρμονισμένης ετοιμότητας των μελών του προσωπικού των συνεργατών. Επιπλέον, η κατάρτιση εξασφάλισε ότι οι youth workers σε προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε διεθνείς μορφές μη τυπικής μάθησης, αναπτύσσουν δεξιότητες λήψης συμβουλών και αντιστρόφως, οι youth workers γίνονται ικανοί στο να καθοδηγήσουν την αναβάθμιση αυτής της ικανότητας στο πλαίσιο των κοινωνικών καινοτομιών και της επιχειρηματικότητας.

• Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης για κοινωνικούς καινοτόμους και κατάρτιση των μεντόρων στο πως να παραχωρούν συμβουλές διαδικτυακά. Αυτές οι δραστηριότητες που συνδέονται με την πλατφόρμα Euromentor, έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις λειτουργίες και την εμπειρία των χρηστών της πλατφόρμας, καθώς και για να ξεκινήσουν τη διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης με τους πρώτους διαδικτυακούς μέντορες. Μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε στη διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης είτε ως μέντορας είτε ως συμβουλευμένος!

• Προώθηση των κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους για την ενίσχυση των κοινωνικών καινοτομιών. Οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής θα προσφέρουν μια νέα βάση δεδομένων για τη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση του περιβάλλοντος για τις κοινωνικές καινοτομίες στην Ευρώπη, με γνώμονα την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αντικατοπτρίζουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις πιλοτικές διαδικασίες υποστήριξης, την κατάρτιση των youth workers και των νέων επιχειρηματιών σε μέντορες, τη συνεχή επικοινωνία κατά τη διάρκεια του έργου με τις ομάδες στόχους και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους. Όταν είναι έτοιμες, οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής θα είναι προσβάσιμες ως αποτέλεσμα του έργου.

• Διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, και θα αποτελέσει ένα μονοήμερο γεγονός, με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξης ενισχύουν το οικοσύστημα των κοινωνικών καινοτομιών σε μια πλατφόρμα υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα παρουσιαστεί επίσης η πλατφόρμα Euromentor, καθώς και τα άλλα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.