Република Кипър има дълга история на кооперативна традиция, основно в банковия сектор, както и при доброволчески и благотворителни организации. Социалното предприемачество обаче е относително нов термин за Кипър, въведен в публичната сфера в края на 2008 г. и за първи път се появява в дневния ред на правителството през 2015-2016 г. Усилията за популяризиране на сферата на социалното предприемачество се забелязват още през декември 2008 г. с представянето пред кипърската общественост и политиците на Социално предприятие за трудова интеграция (WISE) от Франция. През същата година е завършено цялостно проучване от името на службите за социално подпомагане относно прилагането на програми за социална икономика, за активиране на уязвими групи от хора, които са изследвали социалното предприемачество като подход. През 2010 г., в опит да се създаде по-голяма информираност в тази област, бе стартирана първата конференция за социално предприемачество в Никозия. Между 2010 г. и 2013 г. усилията за насърчаване на сектора са налице главно под формата на конферентни и обучителни събития.

От 2013 г. социалната икономика / социалното предприемачество са включени в дневния ред на правителството за икономиката. В този обхват Министерството на труда и социалното осигуряване работи за разработване на програма за финансиране на новосъздадени социални предприятия. Тази програма е от първостепенно значение за растежа на сектора, тъй като може да стартира социални предприятия чрез предоставяне на първоначално финансиране под формата на безвъзмездни средства и / или финансиране от социалната икономика. Програмата също така има капацитета да дава определения за социалните предприятия и съответно да определя бъдещето на социалното предприемачество в страната.

Повечето от организациите на социалната икономика в страната могат да бъдат класифицирани в две категории: кооперации и доброволни организации с нестопанска цел, неправителствени организации. Повечето НПО са законно регистрирани по Закона за асоциациите и фондациите (57/1972) и се ръководят от избрани съвети. На основата на най-актуалните данни са регистрирани 185 неправителствени организации по Закона за асоциациите и фондациите.

Тъй като социалното предприемачество е неотдавнашен феномен, Кипър няма правна, регулаторна или фискална рамка за социалните предприятия. Освен това, няма нито стратегически план за развитието на социалното предприемачество, нито наскоро завършено картографиране, което ще осигури необходимата информация за броя, размера и обхвата на социалните предприятия. И все пак в страната се засилва интересът към социалното предприемачество, а сегашната икономическа криза предоставя възможност да се даде тласък на сектора и да се създаде екосистема, която да позволи неговия растеж. Що се отнася до правителствената политика в тази област, понастоящем липсва интегрирана теоретична рамка за социалната икономика.

Съществъва официална институция, Pan Cyprian Volunteerism Coordinative Council, която има силна роля по отношение на координацията и развитието на доброволческия сектор и доброволчеството като цяло. От тази организация се очаква да предостави съществена подкрепа на кипърските служби за социални грижи като консултант по отношение на разработването на политики.

Въпреки че все още трябва да се работи, за да се постигне по-ефективна социална икономика в Кипър, обменът на практики с други държави-членки на ЕС определено ще доведе до подобряване на ситуацията в социалната икономика в страната. Към момента някои от най-добрите примери за социални предприятия в Кипър могат да се видят по-долу:

Anakyklos Perivallontiki

Създадена през юли 2010 г., тази организация с нестопанска цел в областта на околната среда има за цел активно да допринесе за създаването на чиста, здравословна и устойчива среда. Дейностите на “Anakyklos” в тази област включват:

– Информиране и повишаване на чувствителността на обществеността със специален акцент върху учениците по въпроси, свързани с околната среда, повторно използване на дрехи и намаляване на отпадъците.

– Създаване на биологични зеленчукови градини в училищата и други институции.

– Работа по проекти за полезна заетост на безработни младежи, като например организиране на зеленчукови градини на местните власти, бране на плодове и др.

– Опазване и разпространение на местните семена и биоразнообразие на производителите.

Най-важната дейност на “Anakyklos” е проектът за събиране и рециклиране на текстил. Чрез събиране и рециклиране на употребявани дрехи, обувки, бельо и други предмети, те допринасят за намаляването на обема на отпадъците, които завършват на депото. Тези артикули се дават на хора в Кипър и в чужбина, които не могат да си позволят да купуват нови дрехи. Някои от тях, които не могат да бъдат използвани повторно, се обработват и се превръщат в кърпички, влакна, изолации и други материали. При подходящо рециклиране само малка част от около 2% се изхвърля като боклук.


Cans for Kids

“Cans for Kids” е регистрирана благотворителна организация, създадена през 1990 г., за да организира събирането и рециклирането на алуминиеви кутии в Кипър. За да се насърчат хората да съхранят кутиите си, беше решено да се използват приходите за закупуване на медицинско оборудване за детски отделения в кипърските болници. От самото начало са събрани повече от 25 милиона кутии, а оборудване от над 260 000 евро е дарено на болницата “Макариос” в Никозия, която е централната педиатрична болница в Кипър и лекува сериозно болни деца от целия остров. Освен подобряване на оборудването и следователно стандарта на грижа в кипърските детски отделения, “Cans for Kids” работи и за повишаване на осведомеността за ползите от рециклирането, като посещава училища, за да провежда дискусии и разпространява видеоклипа “Cans for Kids”, демонстриращ защо трябва да рециклираме.


Agia Skepi Therapeutic Community – Organic Products

“Agia Skepi”, дългосрочна терапевтична общност за възрастни, е частна организация с нестопанска цел, основана през 1999 г. Тя предоставя услуги на дългосрочно зависими потребители на наркотични вещества и техните семейства в болнична и амбулаторна обстановка. Основната цел на програмата е пълно въздържание от незаконни наркотици и алкохол. От 1999 г. насам повече от 800 души са получили услуги. Организацията получава ограничен размер на държавна помощ и е основно спонсорирана от “Асоциацията на приятелите на Agia Skepi”, която се бори от години чрез набиране на средства за поддържане съществуването на терапевтичната общност. Като част от тази програма членовете на общността обработват земята и произвеждат редица биологични продукти като: плодове, зеленчуци, млечни продукти, яйца и хляб. Продуктите се продават в търговската мрежа чрез големи вериги супермаркети, опериращи в Никозия и Лимасол.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.