В следващите таблици има насоки за ментори и менторствани, които са извлечени от теорията и дискусии със съответните заинтересовани страни. Насоките съдържат общи указания за спецификата на процеса на менторство, включително някои съвети за комуникация, важни етапи в отношенията, както и съвети за усъвършенстване на тези умения.

Чувствайте се свободни да ги принтирате и да ги обогатите с Вашия собствен опит!


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.