Рамката на компетенциите включва описания на обхвата на знанията, уменията и компетенциите, които всеки ментор, предоставящ услуги чрез платформата, а също и всеки менторстван, който ги получава, трябва да притежава и непрекъснато да развива.

Рамката се основава на:

  • формулировката и принципите на Европейската квалификационна рамка;
  • предишни проучвания за менторство и взаимодействие между менторите и менторстваните;
  • фокус групи, провеждани във всички страни партньори с потенциални ментори и менторствани на платформата.

Имайте предвид, че съществуват разлики в придобиването и овладяването на посочените знания, умения и компетенции. Също така е важно да имате предвид, че всички изброени качества се развиват по време на процеса на менторство и за двете страни.

За повече информация по тази тема можете да разгледате Насоките за ментори и менторствани.This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.