Менторството е процес на учене, който включва изграждане на взаимно полезни, лични и реципрочни взаимоотношения, като същевременно се фокусира върху постигането на емоционалната подкрепа[1].

Този процес на обучение включва както ментори, така и менторствани, и означава лично развитие за тях по различни начини. Понякога менторите и менторстваните работят по-добре, когато обмислят необходимите умения, знания и компетенции, за да може процесът да протича гладко и още по-благоприятно за двете страни.

В Рамката на компетенциите менторите и менторстваните могат да проверяват нивото на своите знания, умения и компетенции, както и къде трябва да определят своите цели.

От друга страна, Насоките предоставят някои по-подробни съвети за ментори и менторствани.

[1] Koleva, D. (2015) Mentoring: Process, Guidelines and Programs. VUZF Publishing House, Sofia, Bulgaria. p. 33


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.