Определения за менторство

В по-голямата част от традиционните дефиниции за менторство, концепцията се възприема като продължителен процес, който включва установяване на силни междуличностни отношения между по-възрастен, по-опитен и компетентен експерт в определена област (ментор) и по-младо, по-малко информирано лице (менторстван). Основната цел на взаимоотношенията е да насърчи и подкрепи личното и професионално развитие на менторстваното лице, използвайки разнообразен набор от инструменти като: трансфер на знания, лични напътствия, коучинг и постоянна обратна връзка[1].

Едно творческо и задълбочено определение за менторството е предоставено от Gehrke[1], който обяснява концепцията през призмата на процеса на даряване. Менторството се разглежда като процес, който включва няколко етапа и е насочен към обогатяване на знанията и способностите на менторствания, както и към разширяване на мисленето и нагласите му. Създаването на дара се възприема като строг и внимателно планиран процес, който включва трансформационен елемент при менторствания и действа като парадигма за цялостното развитие и визия за живота на индивида, който е менторстван. Обосноваването за този курс на действие се обяснява с това, че преминава през няколко важни фази, включително съзнателното създаване на дара, последвано от трансформационния етап на мъдрост, известен като “пробуждащата фаза”, и накрая етапа на благоприятна промяна в мисълта на менторствания, което води до непоколебимо желание да се “предаде дара” на знанието на другите.

Менторството е сложен процес, който не се ограничава до професионално развитие и поведение в организационната среда, а по-скоро е ориентиран към сливане на личностното израстване и напредък с работата. Нещо повече: процесът на менторство  е доказано полезен в различни области, включително академичната, бизнес и социалните области. Независимо от физическата настройка, менторството се смята за основен фактор за повишаване на академичните и професионалните постижения, както и за жизненоважен насърчител на устойчива самоличност и положителна самоизява.

Същността на менторството е извлечена от многото дефиниции и описания на менторските дейности в следващата графика:

Видове менторство

През последните няколко десетилетия концепцията и практиките на менторството разшириха обхвата си, за да включат по-широк набор от функции и да осигурят допълнителни ползи за професионалното и личностното развитие на хората. В резултат на дигитализацията и засилената социализация на съвременните хора, някои нови видове менторство бяха въведени покрай традиционните модели.

Когато се регистрирате в платформата Euromentor, Вие можете и ще упражнявате всички видове менторство на различни етапи и в различни степени:

  • ситуационно – на основата на експертиза на ментори и менторство, както и на проблемите, с които се сблъсквате;
  • двупосочно – чрез комуникационните канали на платформата можете да се свържете с други потенциални и реализирани социални предприемачи и да обменяте идеи, опит и всичко останало, което считате за необходимо един от друг;
  • формално – структурирано под формата на обучителни курсове;
  • неформално – което може да се развие естествено с течение на времето в платформата;
  • групово – в условия на форум Reddit;
  • организационно – менторите вероятно ще отбележат това като неформален процес на обмен на идеи, знания и практики;
  • и разбира се, като рамка за всичко това, е-менторството е в основата на проекта!

Изберете най-подходящия за Вас вариант и се насладете на предимствата на менторството, описани подробно в раздела въздействие!

Тази информация се основава на изследването от книгата “Менторство –  процес, насоки и програми” на доц. д-р Даниела Илиева-Колева, публикувана през 2015 г.

[1] Мullen, E. (1994) Framing the Mentoring Relationship as an Information Exchange, Human Resource Management Review

[2] Gehrke, N. (2001) Toward a Definition of Mentoring, Theory into Practice


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.