По-долу въздействието на менторството се описва по два начина: като общо въздействие върху обществата и икономиките и като специфично въздействие върху менторите и менторстваните.

Тази информация се основава на изследването от книгата “Менторство – процес, насоки и програми” на доц. д-р Даниела Илиева-Колева, публикувана през 2015 г.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.