Партньорството на MYNNOVA обединява 5 организации (две неправителствени организации, един университет, един младежки център и една компания за обучения) от 5 държави-членки на Европейския съюз (Румъния, Словения, Германия, България, Кипър). Организациите и техните специфични компетенции и способности, свързани с проекта MYNNOVA, са следните:

Junior Achievement (Romania)  – координатор

От своето основаване през 1993 г., Junior Achievement (JA) Румъния, член на JА Worldwide и JА Europe, е най-голямата и най-динамичната организация в Румъния, насочена към приложна икономика, предприемачество и умения за трудова заетост. JA Румъния разработва безплатни международни програми на основата на официалното образование, в които ученици и студенти получават практически опит в обучението. Програмите “учене чрез правене” на JA Румъния, ръководени от ментори от цялата бизнес общност и в партньорство с Министерство на националното образование, следват практически подход към обучението, осигуряват новаторски методи на преподаване с цел да са в полза на младите хора да развиват ефективна работа в екип, лидерство, комуникативни и творчески умения.

В MYNNOVA JA Румъния е не само координатор на проекта, което означава водещ партньор в Дейност 1: Управление и координация, но е и водещ партньор в Дейност 6: Разпространение на резултатите и експлоатация.


Celje Youth Centre (Slovenia) – партньор

Младежкият център на Целе – Celje Youth Center – е организация с нестопанска цел, създадена от Община Целе, Словения. Нейната визия е да отговаря успешно на нуждите на младите хора в бъдеще и да създаде място за забавление, придобиване и развиване на нови умения. Мисията на Celje Youth Center е да създаде среда, в която младите хора могат да получат знания и компетенции за участие в обществото и независим живот по един творчески и забавен начин.

В MYNNOVA Celje Youth Center е водещ партньор в Дейност 3: Обучение на младежки ментори.


priME Academy (Germany) – партньор

priME Academy AG е частно предприятие, посветено на проектирането и провеждането на семинари, работни срещи, обучения и коучинг за устойчиво развитие на предприемаческите и управленски умения. Целта на Академията е да подобри предприемаческото разбиране на участниците по отношение на образованието за предприемачество, както и внедряването на иновации в практиката за създаване на устойчив растеж и работни места. Екипът на Академията се състои от квалифицирани и опитни специалисти в областта на иновативното развитие.

В MYNNOVA priME Academy е водещ партньор в Дейност 5: Обучение на млади предприемачи в онлайн менторство.


Law and Internet Foundation (Bulgaria) – партньор

Фондация “Право и Интернет” е българска неправителствена организация и научноизследователски център. Тя инициира и подкрепя дейности за осъществяване на научни и приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие; социално предприемачество; трансфер на знания, експертизи и менторство за студенти и млади изследователи. В последните няколко години дейностите на организацията са насочени към изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж със специален акцент върху иновациите и развитието на дигитална среда за внедряване на нови технологии едновременно в публичния и частния сектор.

В MYNNOVA Фондация “Право и Интернет” е водещ партньор в Дейност 2: Разработване на онлайн платформа за менторство – Euromentor.eu.


University of Nicosia (Cyprus) – партньор

University of Nicosia (UNic), част от EDEX-Educational Excellence Corporation Ltd., е най-големия частен университет в Кипър с над 5500 студенти. Той е независим институт за висше образование, който предлага широк спектър от програми за студенти от цял свят. University of Nicosia осъществява постижения в образованието чрез научни изследвания и високи стандарти за преподаване в непрекъснато развитие на академичната среда.

В MYNNOVA University of Nicosia е водещ партньор в Дейност 4: Пилотиране на менторство.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.