Тук можете да откриете обобщени въздействието и резултатите, които са получени от изпълнението на проекта MYNNOVA.

  • Платформата “Euromentor” е създадена на английски език и на още пет езика, част от официалните езици на Европейския съюз: български, немски, гръцки, румънски и словенски. Платформата за менторство може да бъде достъпна и използвана от млади социални иноватори и млади предприемачи от цяла Европа.
  • Проектът увеличи осведомеността и компетенциите по темите за социално предприемачество и менторство на много заинтересовани страни, включително млади социални новатори в училища, университети, както и сред млади професионалисти.
  • Младежките работници от партньорски организации и други служители на партньорите са подобрили своите знания, осведоменост и умения, свързани както със социалното предприемачество, така и с предоставянето на менторство онлайн. Това също увеличи тяхната мотивация и умения да се ангажират в международни дейности за сътрудничество с други младежки работници и организации в тези и други подобни области.
  • Други заинтересовани страни (предоставящи обучение на младежи, платформи за предприемачество, менторски общности), ангажирани в дейностите по проекта, подобриха осведомеността си по отношение на методологичните аспекти на предоставянето на онлайн услуги за менторство на младежките социални новатори. Те също така подобриха разбирането си за предимствата на онлайн менторството като “катализатор” за ярки и свежи предприемачески идеи на национално и европейско ниво.
  • Препоръките за политики на MYNNOVA развиват разбирането на националните и европейските политици за това как да подкрепят ефективни екосистеми за социални иновации. Проектът MYNNOVA им предлага методи, основани на доказателства, с които да се популяризира, разпространи и интегрира онлайн менторство за осигуряване на устойчиви социални организации.
  • В допълнение, проектът предлага подробeн поглед относно потребностите, пред които настоящи и бъдещи поколения млади социални иноватори са изправени, както и вдъхновение за това как да се справят с тях.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.