Платформата Euromentor е продукт на проекта “Менторска платформа за млади социални иноватори” (MYNNOVA), финансирана по програма “Еразъм +”.

Проектът MYNNOVА представлява партньорство на 5 организации от 5 държави-членки на Европейския съюз (ЕС) и има за цел да създаде подходящ механизъм за менторство на младите социални иноватори в страните партньори и в Европа като цяло чрез постигане на следните цели:

След постигане на горепосочените цели, MYNNOVA има за задача да продължи подкрепата на младите социални предприемачи чрез поддържане и обновяване на платформата, както и поддържане на активността във всички социални мрежи.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.