• Разработване на платформата Euromentor на английски език, както и на петте езика на партньорите. Платформата осигурява гъвкава и свободно достъпна възможност за менторска подкрепа от специално обучени младежки работници, други предприемачи и опитни професионалисти, които с удоволствие ще споделят своето време и знания. Можете да намерите всички езици по-горе в бара на сайта или като кликнете върху знамената тук: За постигане на целите по проекта в MYNNOVA, петте партньора са си поставили за цел да работят по следните дейности:   
  • Създаване на профили в социалните медии за проекта MYNNOVA и платформата Euromentor. Партньорството вече е създало профили в социални мрежи като  и . Партньорството също обмисля присъствие и в други социални медии, които ще бъдат подходящи за достигане до млади социални предприемачи, като ще Ви държим в течение на всички нови установени средства за комуникация.
  • Участие с презентации във външни за проекта събития. Всички партньори избират подходящи събития – национални и международни – за участие, популяризиране на платформата Euromentor и достигане до млади социални предприемачи, които биха се възползвали от услугите на Euromentor. За новини за участия и бъдещи събития, вижте нашата страница Новини и събития.
  • Провеждане на фокус групи със заинтересованите страни. Партньорите са се свързали с млади хора от всички страни партньори за обратна връзка по две различни теми: необходимите умения на менторите и менторстваните (резултатите могат да бъдат видяни в Рамката на компетенциите), както и структурата и функционалностите на платформата “Euromentor”.
  • Организиране на Съвместно обучение на персонала. Обучението включи 5 младежки работници от партньорските организации, обучени да предоставят онлайн менторство чрез платформата Euromentor. Основната мотивация за Съвместното обучение на персонала е осигуряване на хармонизирана подготовка на служителите на партньорите. Освен това, обучението гарантира, че младежките работници от областта на социалното предприемачество и неформално обучение ще развият свои менторски и коучинг умения, и обратно- младежките работници, способни да направляват подобряването на тези умения, ще се адаптират към контекста на социалните иновации и социалното предприемачество.
  • Пилотно менторство за социални иноватори и обучение на менторите да предоставят онлайн менторство. Тези дейности, свързани с платформата Euromentor, имат за цел да подобрят функционалностите и удобството на използване на платформата, както и да стартират процеса на менторство с първите ментори на платформата. Вие също можете да се включите в процеса на менторство – като ментор или менторстван!
  • Предлагане на препоръки за политици и други заинтересовани страни относно подобряването на социалните иновации. Препоръките ще предлагат нов набор от доказателства за продължаващото обсъждане относно подобряване на средата за социални иновации в Европа и преодоляване на социалните предизвикателства. Насоките ще отразяват поуките, извлечени от пилотните сесии за менторство, обучението на младежки работници и млади предприемачи за ментори, както и непрекъснатата комуникация по време на проекта с целевите групи и други ключови заинтересовани страни. Когато са готови, препоръките ще бъдат достъпни като резултат от проекта.
  • Провеждане на международна конференция. Конференцията ще се проведе в Букурещ, Румъния, през септември 2018 г. Конференцията ще бъде еднодневно събитие с акцент върху начина, по който онлайн менторските услуги ще подобрят екосистемата на социалните иновации на национално и европейско ниво, а и също ще представи проекта, платформата Euromentor, както и други резултати от изпълнението му.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.