Менторството е познато от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и проява на уважение между поколенията. В съвременния свят менторството е придобило нови значения и концепцията е разширила обхвата си, давайки едновременно на организациите и индивидите стимул да се стремят към превъзходство.

Този раздел се фокусира върху процеса на менторство, неговата история, важна терминология, както и въздействието на менторството в световен мащаб, и по-специално върху менторите и менторстваните. Можете също така да намерите някои спецификации и съвети за създаване на менторски програми.

В динамичното и бързо развиващо се време, в което живеем, ние търсим човешките взаимоотношения, които да съответстват на скоростта и интензивността на нашата околна среда. Менторството често е точно това, от което хората се нуждаят в живота си, за да се чувстват доволни, полезни и да достигнат своето определение за успех.


This project has received funding from the European Union’s Erasmus + programme under Grant Agreement No 2016-2-RO01-KA205-024839.
This communication platform reflects the views only of the author and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.